Interim Projectleider wonen en zorg

 • Midden Nederland
 • 12 uur
 • Interim
Voor een gemeente in Midden Nederland zoekt Publiek Netwerk een Interim Projectleider wonen en zorg. Het betreft een interim opdracht start 1 april 2023 voor ongeveer 4 jaar voor 12 uur p/w.

Inleiding project 
De gemeente heeft in haar woonvisie de opgave voor wonen met zorg beschreven. Er ligt als gevolg van de toenemende vergrijzing met name een grote opgave om plekken voor 24-uurszorg voor ouderen toe te voegen  evenals geclusterde woonvormen voor ouderen. Hiervoor moeten locaties  worden aangewezen, die in de gemeente beperkt aanwezig zijn. 
Daarnaast is er de wens van (zorg)partijen  om samen te gaan  werken aan een actieplan om de komende jaren in te kunnen spelen op de  gevolgen van de toenemende vergrijzing en de verwachting dat het aantal  mantelzorgers en professionele zorgverleners zal afnemen.

Startpunt project 
Er ligt een bestuurlijke opdracht vanuit het bestuursprogramma 2022 – 2026. Daarin is bepaald dat er over 4 jaar een start moet zijn gemaakt met de  ontwikkeling van concrete locatie(s). 
In de bestuursopdracht is bepaald dat een werkgroep onder leiding van een  projectleider werkt aan onderstaande 3 sporen, waarbij spoor 1 en 2 met  elkaar oplopen. Tegelijk moet deze werkgroep ook goed in contact blijven  met de projectgroep Versnelde Woonopgave (met als doel het realiseren van  betaalbare tijdelijke huisvesting en opvang voor verschillende doelgroepen). De werkgroepen moeten elkaar – bijvoorbeeld ruimtelijk - niet in de weg  zitten, maar mogelijk juist extra kansen creëren. 
Spoor 1. Bouwen/huisvesten voor ouderen met zorg (zoals beschreven in de  Woonvisie), waarbij het gaat om 24-uurszorg en geclusterde woonvormen,  bestaat uit 3 fasen: 
Fase 1: Inzichtelijk maken wat we al wel weten en welke dilemma's we  bestuurlijk nog moeten voorleggen.  
Fase 2: Versnelling om vast 1 geschikte locatie te vinden en vast te leggen:  hiervoor eerst gesprek met de markt over: potentiële geschikte  gemeentelocaties voorleggen.  
Fase 3: Samenwerken met Grondbeleid (ver- en aankoop). Maken van een  afwegingskader. Om te komen tot meer geschikte locaties voor het bouwen  en huisvesten voor ouderen met zorg.  
Bij Spoor 2. Bouwen/huisvesten voor andere bijzondere doelgroepen die zorg  nodig hebben. Hierbij gaat het in eerste instantie om een fasehuis voor  kwetsbare jongvolwassenen. Samenwerking met het Opgaveteam Versneld  maatschappelijke woonopgave is van belang, de Visie Sociaal Domein het  uitgangspunt. Afspraken en ambities die op regionaal niveau zijn  uitgesproken vormen een belangrijke leidraad. 
Spoor 3. Gaat over het versterken van de samenwerking tussen alle partijen  die bijdragen aan zorg voor ouderen. 

Er is een projectgroep samengesteld, die naast de projectleider, bestaat uit  beleidsmedewerkers Wonen, Zorg, en RO. Ook sluit er met regelmaat een  strategisch adviseur aan, een spelverdeler denkt mee over het bestuurlijk  proces. 

Functie/rol 
 • Algemeen: vervullen rol op pro actieve wijze van projectleider (strategisch,  tactisch en operationeel) 
 • Bewaken kaders project (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie,  Communicatie en Kwaliteit) 
 • Algehele Projectleiding, maken en verantwoordelijk voor het  uitvoeren van het Plan van Aanpak voor de 3 sporen
Verantwoordelijk voor overleg en afstemming: 
 • Deelname aan portefeuillehoudersoverleggen met de wethouder.  Hierin knelpunten en dilemma’s voorleggen en om bestuurlijke  keuzes voor te leggen.  
 • Voorbereiden en verzorgen van benodigde stukken voor  besluitvorming en informeren van het bestuur 
 • Informeren van verantwoordelijk manager en spelverdeler binnen  de gemeente. 
 • Aanspreekpunt intern en extern namens de gemeente
Verantwoordelijk voor een zorgvuldige en doelmatige  
Communicatiestrategie, zowel richting interne organisatie als naar externe  partners en belanghebbenden: 
 • Initiëren en vormgeven van communicatie en informatieverstrekking  binnen het project (informatieavonden etc.) dit in samenwerking  met de communicatieadviseurs van de gemeente 
 • Regie op het gezamenlijk, met alle stakeholders, opstellen en  uitvoeren van een actieplan op het gebied van wonen-welzijn-zorg  voor ouderen
Betrokkenheid bij het opstellen van een nieuwe woonzorgvisie in 2023/2024  voor wat betreft het onderdeel wonen en zorg.

Eisen 
 • HBO/WO werk en denkniveau 
 • Kennis van, en ervaring met het werken op het gebied van wonen en zorg Ervaring projectleider 
 • Ervaring met bestuurlijke dynamiek en het breed betrekken van partijen 
 • Pragmatisch; werken vanuit de principes en kernwaarden van de gemeente : Werken vanuit de Bedoeling, Participatie volgens Waarderend  Vernieuwen.
Interesse?
Voor meer informatie over deze interim opdracht kunt u z.s.m. contact opnemen met Guido Termont op guidotermont@publieknetwerk.nl of 06-19324045. 

Solliciteer direct

Contact persoon
Interesse?

Neem contact op

of solliciteer direct