Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

 • Den Burg - Texel
 • 36 uur
 • Vast
Op dit moment zijn er kandidaten voorgesteld bij de klant

Ben jij een betrokken en daadkrachtig leider die vanuit overzicht en verbinding sturing geeft? Heb jij een politiek bestuurlijke antenne en goed gevoel voor verhoudingen? Dan is gemeente Texel op zoek naar jou.


Texel
Texel, wie kent dit prachtige Waddeneiland niet? Snel bereikbaar en toch zo anders! En dat geldt ook voor de gemeente Texel. Groot genoeg voor ondernemerschap en ambities, eiland genoeg voor de menselijke maat.

Het eiland Texel heeft ruim 13.900 bewoners en verwelkomt als gemeente bovendien jaarlijks bijna een miljoen gasten die tijdens hun vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. Gemeente Texel geldt daarom als een 20.000+ gemeente. De gemeente koestert het ‘Texelse’ en werkt daarin welbewust samen met bewoners, organisaties en bedrijven op en buiten Texel. Texel is een gemeente waar de lijnen kort zijn, de gemeenschap hecht en de ambitie groot: een toekomstbestendig en duurzaam Texel.

De gemeente Texel bestaat uit de afdelingen Gemeentewerken, Beleid & Vergunningen, Sociaal Domein en Ondersteuning. In totaal werken circa 200 medewerkers bij onze gemeente. 

Politieke en bestuurlijke context
De gemeente Texel kent een stabiele bestuurscultuur. De gemeenteraad van Texel heeft 15 raadsleden van in totaal 8 partijen. Het college wordt gevormd door de burgemeester en 3 wethouders. De coalitiepartijen Texels Belang, PvdA pro Texel en GroenLinks hebben het coalitieakkoord ‘Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel’ in 2022 opgesteld. De uitwerking ervan staat in het college-uitvoeringsprogramma 2022-2026

Stabiele organisatie 
De gemeente Texel staat er politiek, financieel en ambtelijk goed voor. De organisatie ligt op koers, er is een mooi college uitvoeringsprogramma, de financiën zijn op orde en de verdere doorontwikkeling van de organisatie is gestart. De organisatie en het functioneren drijft op de deskundigheid van de medewerkers met hart voor het eiland en passie voor de organisatie en de bewoners. Door het vertrek van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en het vertrek van de burgemeester niet lang daarna, is de organisatie op zoek naar een gemeentesecretaris/algemeen directeur die de stabiliteit en rust in de organisatie behoudt en het managementteam begeleidt bij de verdere doorontwikkeling van de organisatie.  

Organisatieontwikkeling 
De gemeente heeft de gewenste organisatieontwikkeling ingezet, een gezamenlijk beeld gevormd van wat er de afgelopen jaren is bereikt en bepaald hoe de doorontwikkeling van de organisatie er naar de toekomst toe uit moet zien. Onze organisatie is continu in ontwikkeling en het blijft een uitdaging om als eilandgemeente bestuurlijk zelfstandig te blijven terwijl het takenpakket groter en zwaarder wordt. Door het verder blijven professionaliseren en optimaliseren van de organisatie zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is om een zelfstandige gemeente te blijven. Dit vergt een actieve aanpak, en een goede samenwerking met inwoners, bedrijven en andere gemeenten van de kop van Noord-Holland en De Wadden. 

De functie
Algemeen 
 • Je leidt het managementoverleg en hebt oog voor een evenwichtige agendering van relevante strategische en going concernonderwerpen. 
 • Je neemt deel aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier; bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen raad en college en griffie en ambtelijke organisatie. 
 • Je bent formeel bestuurder in de zin van de WOR en bevordert het formele en informele overleg. 
 • Desgewenst bespreek en ontwikkel je de samenwerking met omliggende gemeenten. 
 • Je bewaakt en stimuleert effectieve en efficiënte dienstverlening van de organisatie aan burgers, instellingen en bedrijven. 
Als algemeen directeur 
 • Je bent eindverantwoordelijk leidinggevende van de ambtelijke organisatie. 
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het bestuur. 
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de realisering van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen. 
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het in gang zetten of de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
Als adviseur van het college 
 • Je bent de eerste adviseur van het college. 
 • Je bent deelnemer aan de beraadslagingen en bewaker van de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten. 
 • Je vertaalt de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bent bewaker van de voortgang. 
 • Voor het college als totaliteit en voor de individuele collegeleden ben je een integere en betrouwbare sparringpartner. 
De uitdaging
Je vormt de verbindende schakel tussen de politieke en ambtelijke organisatie. Jouw uitdaging is om sturing te geven aan en verantwoordelijkheid te nemen voor de ingezette koers. Dit doe je onder andere door het bestuurlijk ambtelijk samenspel te optimaliseren en horizontale sturing en coördinatie verder vorm te geven waardoor samenspel in de breedte tot stand kan komen. Dit betekent meer opgavegericht werken en integrale sturing op planmatig en projectmatig werken in de organisatie. Ruimte voor persoonlijk leiderschap en het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid ondersteunen deze sturing. Je draagt zorg dat de organisatie in dialoog blijft met elkaar, met de omgeving en het bestuur. Je stimuleert een lerende, flexibele en omgevingsbewuste organisatie met vitale medewerkers die actief de samenwerking opzoeken. Hierbij creëer je ruimte en een veilig klimaat waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen en vakmanschap van onze medewerkers. Je geeft verder vorm aan de ontwikkeling van het managementteam als spil van de organisatie en weet de rust te bewaren in de organisatie waarin organisatieontwikkeling een continu proces is. Centraal in jouw werkwijze staat dan ook de klantvraag en het permanent werken aan verbetering. Deze uitdaging realiseer je in een constructieve samenwerking met de OR. 

Jouw profiel
Werk- en denkniveau
 • Academisch werk- en denkniveau
Je brengt mee
 • Leidinggevende ervaring, bij voorkeur in of met een gemeentelijke organisatie
 • Goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen 
 • Natuurlijk leiderschap met vermogen om te enthousiasmeren
 • Analytisch met het vermogen te sturen op gestelde doelen
Verder ben je
 • Een verbinder en netwerker die mensen en organisaties meekrijgt in veranderingen en makkelijk schakelt van directie tot de werkvloer.
 • Een stevige authentieke persoon, die onafhankelijk met het oog op het doel overtuigend kan adviseren, inspireren en vormgeven.
 • Een eigentijds bestuurder met visie, die rolvast is naar het college, organisatie, OR en griffie.
 • Een leidinggevende die boven de partijen staat en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden..
 • Omgevingsbewust, met goed gevoel voor een eiland omgeving/cultuur.
 • Ondernemend met oog voor toeristische activiteiten en dito onderwerpen, iemand die met hoog elan de organisatie vertegenwoordigt. 
 • Een doorpakker die weerstand weet om te buigen in positief denken en acties.
 • In staat de ambities van de gemeente in balans te brengen met de beschikbare middelen/capaciteiten.
Kortom de meest geschikte kandidaat beschikt over de volgende competenties
 • Verbindend leiderschap 
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Visie
 • Ondernemingszin
 • Besluitvaardigheid
Texel biedt
 • Een uitdagende functie als gemeentesecretaris/algemeen directeur, die de opgaven van de gemeente in samenwerking met het managementteam, college en medewerkers verder vorm geeft en de verbindende schakel is tussen politiek, burgers en medewerkers. 
 • Een organisatie waar betrokken, kundige en enthousiaste professionals werken.
 • Een eiland met ambitie, ondernemerschap en een hechte gemeenschap.
 • Een salaris van maximaal € 7.659,- bruto per maand (schaal 14) met daar bovenop een individueel keuzebudget van 17,05%. 
Contactinformatie en procedure
 • De werving en voorselectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Gea Zeilstra van Publiek Netwerk, telefoon 06 – 506 91 383 of per e-mail: geazeilstra@publieknetwerk.nl.
 • We zien jouw sollicitatie graag z.s.m. tegemoet.
 • De gesprekken met Publiek Netwerk zijn gepland op 18, 27, 28 april en 1 mei.
 • NB: Kun je niet op deze data, laat het mij dan weten, dan zoeken we naar andere mogelijkheden.
 • De selectiegesprekken bij de gemeente Texel zijn gepland op 8 mei (1e ronde) en 15 mei (2e ronde). 
 • NB: Als je op deze data niet kunt, verneem ik dit ook graag vooraf.
 • Een ontwikkelassessment en het invullen van een managementdrives vragenlijst zijn onderdeel van de procedure.

Solliciteer direct

Contact persoon
Interesse?

Neem contact op

of solliciteer direct